• Ogólne zasady rekrutacji

    • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024
     w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Stargardzie

      

     Ogólne zasady rekrutacji.

      

     § 1

     Podstawa prawna

     1. Postepowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego (tekst jednolity Dz.U.z z 2020r. poz. 910)

     2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centów (Dz. U. 2019 poz. 1737)

     3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 w województwie zachodniopomorskim. 

     § 2

     Zasady rekrutacji do klas pierwszych: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E ,1F, 1G i 1H.

     1.     Nabór do wszystkich klas jest w pełni dobrowolny

     2. Rekrutację do wszystkich klas przeprowadza się na zasadach określonych w art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

     3.  W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
     języka polskiego i matematyki,

     oraz w zależności od wybranej klasy:

     1 A      fizykijęzyka obcego,

     1 B      geografii i języka obcego,

     1 C      historii i języka obcego,

     1 D      biologii i chemii,

     1 E      biologii i chemii,

     1 F      historii i wiedzy o społeczeństwie,

     1 G     biologii i języka obcego,

     1 H     języka angielskiego i języka niemieckiego.

     .

     § 3

     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie dostarczają:

     1.     wniosek o przyjęcie do szkoły

     2. oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

     3.     oryginał lub poświadczoną kopię egzaminu ośmioklasisty

     4.     3 zdjęcia – (podpisane na odwrocie)

     5.     Kartę zdrowia

     6. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej jeżeli kandydat je posiada.

     7. laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego załączają zaświadczenie komisji konkursowej

       

     § 4

     Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty przyjmowany jest w pierwszej kolejności zgodnie z art. 132 ustawy Prawo Oświatowe.

      

     § 5

     Przeliczenie osiągnięć na punkty w postepowaniu rekrutacyjnym

     1.     Przeliczenie wyników egzaminu ośmioklasisty na punkty (maksymalnie 100 punktów):

     a.     wynik egzaminu z języka polskiego mnożymy przez współczynniki 0,35

     b.     wynik egzaminu z matematyki mnożymy przez współczynniki 0,35

     c.      wynik egzaminu z języka obcego mnożymy przez współczynniki 0,30

     2.     Przeliczenie ocen uzyskanych na świadectwie z przedmiotów wskazanych w § 2 punkt 3 na punkty (maksymalnie 72 punktów)::

     a.     celujący                     - 18 punktów

     b.     bardzo dobry           - 17 punktów

     c.      dobry                        - 14 punktów

     d.     dostateczny             -   8 punktów

     e.     dopuszczający         -   2 punkty

     3.     Uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem (maksymalnie 7 punktów):  - 7 punktów

     4.     Szczególne osiągnięcia kandydata (maksymalnie 18 punkty)::

     1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

     2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

     c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

     3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

     f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

     4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

     5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

     b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

     c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

     d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

     (w danej dyscyplinie uwzględniane jest tylko najwyższe osiągnięcie w latach 2019÷2022)

     5.     osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej dokumentowana wpisem na

     świadectwo szkolne(maksymalnie 3 punkty)                                      - 3 punkty

     (np.: wolontariat, praca na rzecz społeczności lokalnej, ochotnicze straże pożarne, aktywność w szkole, itp.)

      

     § 6

     Wyniki postepowania rekrutacyjnego

     1.     W postepowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać 200 punktów, w tym:

     a.     z egzaminu ośmioklasisty                                                                  -100 punktów

     b.     z ocen uzyskanych na świadectwie                                                   - 72 punktów

     c.      za świadectwo z wyróżnieniem                                                         -   7 punktów

     d.     za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwo                          - 18 punkty

     e.     za aktywność społeczną dokumentowaną wpisem na świadectwo   -   3 punkty;

     2.     Do szkoły przyjmuje się do 210 kandydatów według ilości zdobytych punktów.

     3.   W przypadku rezygnacji kandydata spośród pierwszych 210 osób z największą ilością punktów jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z największą ilością punktów.

     4. Do każdej klasy kwalifikuje się maksymalnie 30 (trzydziestu) kandydatów. Kandydaci przydzielani są według ilości uzyskanych punktów i złożonej deklaracji.

      

     § 7

     Przyjęcie zakwalifikowanych kandydatów

     Kandydaci zakwalifikowani do szkoły zgodnie z § 6 punkt 4 są obowiązani dostarczyć oryginały dokumentów w terminie ustalonym w § 1 punkt 2.

      

     § 8

      Do spraw nieuregulowanych w niniejszych przepisach mają zastosowanie przepisy prawa oświatowego (tekst jednolity Dz.U.z z 2020r. poz. 910).

 • Galeria zdjęć

   brak danych