• STATUT
     I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
     im. Adama Mickiewicza
     w Stargardzie

      

     I.       Postanowienia ogólne

     II.      Cele i zadania I Liceum Ogólnokształcącego

     III.    Organa I Liceum Ogólnokształcącego

     IV.    Organizacja I Liceum Ogólnokształcącego

     V.      Nauczyciele i inni pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego

     VI.    Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego

     VII.   Postanowienia końcowe

     VIII. Załączniki

     Statut jest zgodny z:

     ·         Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz.483)

     ·         Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z poz. zm.)

     ·         Ustawą Karta Nauczyciela z 1982 r. (Dz. U. Nr 18 z 2003 r. poz. 1112 z poz. zm.)

     ·         Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela z 29 czerwca 1972 r.

     ·         Konwencją Praw Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526)

     ·         Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624) z 2002 roku (Dz. U Nr 10 poz. 96), z 2003 roku (Dz. U. Nr 146 poz. 1416), z 2004 roku (Dz. U. Nr 66 poz. 606)

     ·         Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35 poz. 222 )

     ·         Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół (Dz. U. z 2004 r Nr 26 poz. 232)

     ·         Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z poz. zm.).

      

     I. Postanowienia ogólne

     § 1

     1.   Szkoła nosi nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie

     2.   Szkoła mieści się przy ul. Staszica 2 w Stargardzie.

     3.   Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Stargardzkiego.

     4.   Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

     § 2

     1.   Ustala się następującą treść pieczęci podłużnej:

     pieczec_podluzna

     2.   Szkoła używa pieczęci okrągłych:

     ·         małej okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku:
     I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie.

     ·         dużej okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku:
     I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie.

     § 3

     1.      Cykl kształcenia trwa trzy lata, do szkoły mogą uczęszczać absolwenci szkół gimnazjalnych.

     2.      Szkoła tworzy klasy o rozszerzonych programach nauczania przedmiotów ogólnokształcących, w zależności od zainteresowania kandydatów.

     3.      Dyrektor Szkoły, za zgodą władz oświatowych, może zorganizować klasę z rozszerzonym programem nauczania innych przedmiotów lub umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej bądź eksperymentów na warunkach określonych przepisami MEN.

     4.      Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz tryb i sposób przeprowadzania egzaminów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik do niniejszego statutu (załącznik nr 1).

      

     II. Cele i zadania I Liceum Ogólnokształcącego

     § 4

     1.   Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

     a)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości i/lub ukończenia szkoły

     b)      umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia

     c)      kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do wieku uczniów i możliwości szkoły

     d)     sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły

     e)      realizuje program rozwoju szkoły (załącznik nr 2), program wychowawczy szkoły (załącznik nr 3) oraz szkolny program profilaktyki (załącznik nr 4)

     f)       kształtuje poczucie tożsamości narodowej i uczy dbałości o język ojczysty.

     § 5

     1.   Cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty szkoła realizuje poprzez:

     a)      organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, dostosowując treści, metody i formy tej pracy do możliwości psychofizycznych uczniów i wymagań edukacyjnych

     b)      udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej

     c)      organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów chorych i niepełnosprawnych

     d)     tworzenie kół zainteresowań stosownie do środków finansowych, jakimi dysponuje szkoła

     e)      organizowanie indywidualnych programów nauczania lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami

     f)       wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

     2. Szkoła zapewnia nauczanie religii lub etyki

     a)      nauka religii lub etyki jest organizowana w szkole zgodnie z życzeniem rodziców uczniów albo samych uczniów, gdy są pełnoletni

     b)      życzenie, o którym mowa w podpunkcie a jest wyrażone w formie oświadczenia i nie musi być ponawiane, ale może być zmienione na początku roku szkolnego

     c)      nauka religii lub etyki może być zorganizowana dla każdego oddziału szkolnego.

     § 6

     1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

     a)      podczas szkolnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia

     b)      podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel organizujący te zajęcia

     c)      w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę we wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla uczniów sprawują nauczyciele dyżurni, zgodnie z ustalonym planem dyżurów (zasady pełnienia dyżurów zawarto w odrębnym regulaminie stanowiącym zał. nr 5)

     d)     w trakcie wycieczek turystyczno-krajoznawczych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele organizatorzy takiej wycieczki oraz za zgodą dyrektora osoby pełnoletnie:

     ·         1 opiekun dla grupy 15 uczniów w przypadku podróży autokarem

     ·         1 opiekun dla grupy 10 uczniów w przypadku podróży pociągiem

     e)      jeżeli w czasie pobytu w szkole uczeń dozna urazu lub zachoruje - pielęgniarka szkolna, wychowawca lub inny nauczyciel powiadamiają rodziców lub opiekunów ucznia i ustalają z nimi dalszy sposób postępowania.

     2.   Uczniowie, którzy wymagają szczególnej opieki wychowawczej, pozostają pod nadzorem pedagoga szkolnego.

     3.   Wychowawcy klas, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, rozpoznają sytuację materialno - bytową ucznia i mogą wystąpić do dyrektora szkoły o stosowną pomoc materialną.

     § 7

     1.   Każdy oddział w szkole jest powierzony szczególnej opiece wychowawczej jednemu  z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

     2.   Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca powinien swój oddział prowadzić przez cały cykl kształcenia w szkole.

     3.   Dyrektor Szkoły w uzasadnionych przypadkach może zmienić nauczyciela, któremu powierzył obowiązki wychowawcy oddziału.

     4.   Zmiana wychowawcy może być przeprowadzona na wniosek rady klasowej rodziców, zawierający informacje o niewywiązywaniu się wychowawcy z powierzonych mu obowiązków.

      

     III. Organa I Liceum Ogólnokształcącego

     § 8

     1.   Organami I Liceum Ogólnokształcącego są:

     a)   Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

     b)   Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego

     c)   Rada Rodziców

     d)   Samorząd Uczniowski

     § 9

     1.   I Liceum Ogólnokształcącym kieruje dyrektor, którym może być tylko nauczyciel mający kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 5 - letni staż pracy pedagogicznej
     w pełnym wymiarze zajęć.

     2.   Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy:

     a)   opracowywanie dokumentów programowych i organizacyjnych szkoły (plan dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, arkusz organizacyjny)

     b)   określanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

     c)   przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej

     d)   reprezentowanie szkoły na zewnątrz

     e)   zapewnianie optymalnych warunków opieki nad młodzieżą

     f)   zapewnianie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki

     g)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego

     h)   przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej

     i)    współdziałanie z Radą Pedagogiczną i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność szkoły

     j)    przestrzeganie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej

     k)   nadzorowanie księgi protokołów szkoły

     l)    dokonywanie oceny pracy nauczycieli

     m) inspirowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy między nauczycielami

     n)   przekazywanie pracownikom szkoły zarządzeń, okólników i wytycznych organu sprawującego nadzór nad szkołą

     o)   występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

     p)   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

     q)   współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

     r)    inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

     3.   Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego ma prawo do:

     a)   wydawania poleceń wszystkim pracownikom

     b)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

     c)   udzielania urlopów i zwolnień zgodnie z obowiązującymi przepisami

     d)   wydawania opinii o nauczycielach i innych pracownikach szkoły

     e)   przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły

     f)   decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania

     g)   wprowadzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły

     h)   organizowania działalności gospodarczej szkoły

     i)    dokonywania wydatków w ramach środków finansowych przyznanych na działalność szkoły lub uzyskanych w wyniku działalności gospodarczej

     j)    wnioskowania o powierzanie nauczycielom funkcji kierowniczych

     k)   przyjmowania uczniów do szkoły

     l)    skreślenia ucznia z listy uczniów drogą decyzji administracyjnej, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego

     m) podpisywania dokumentów i korespondencji

     n)   wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa

     o)   udzielania zezwolenia uczniowi na indywidualny tok nauki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej

     p)   innych działań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

     4.   Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego odpowiada za:

     a)   poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania

     b)   zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu

     c)   bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę

     d)   stan sanitarny obiektu i ochronę przeciwpożarową

     e)   właściwe wykorzystanie środków celowych przeznaczonych na działalność szkoły

     f)   prowadzenie dokumentacji pracowników i uczniów, zgodne z obowiązującymi przepisami

     g)   zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

     5.   Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego może, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, powołać zespół kierowniczy, który jest jego organem doradczym. W skład zespołu wchodzą:

     a)   wicedyrektorzy

     b)   przedstawiciele związków zawodowych

     c)   pedagog szkolny, w przypadku zaistnienia problemów wychowawczych.

     6.   Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w wykonywaniu swoich zadań współpracuje
     z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

     7.   Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów.

     8.   Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:

     a)      poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą,

     b)      zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

     c)      dodatkowych zajęć edukacyjnych,

     d)     zajęć religii lub etyki,

     e)      zajęć wychowawczych do życia w rodzinie.

     9.   Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

     10. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa.

      

     § 10

     1.   W I Liceum Ogólnokształcącym działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

     2.   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w I LO.
     W obradach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przysługuje im głos doradczy.

     3.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor I LO.

     4.   Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

     5.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

     a)   zatwierdzanie planów pracy I LO, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

     b)   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

     c)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

     d)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

     e)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

     f)   podejmowanie decyzji po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu,

     g)   opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,

     h)   opiniuje zestaw przedmiotów realizowany w szkole w zakresie rozszerzonym,

     i)    opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla których nie jest ustalona podstawa programowa.

     6.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
     i pozalekcyjnych

     b)   projekt planu finansowego szkoły

     c)   wnioski Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
     i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

     d)   powierzanie funkcji dyrektora na następną kadencję

     e)   regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego (załącznik nr 8)

     7.   Rada Pedagogiczna wnioskuje w szczególności:

     a)   we wszystkich sprawach uczniowskich dotyczących kształcenia i wychowania

     b)   o odwołanie dyrektora z funkcji kierowniczej do organu prowadzącego szkołę

     c)   o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej

     d)   w przypadku określonym w pkt. 7 podpunkcie c Dyrektor I LO jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej.

     8.   Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2 / 3 jej członków.

     9.   Osoby, które uczestniczą w zebraniu Rady Pedagogicznej, zobowiązane są do nieujawniania spraw mogących naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

     10. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o własny regulamin, stanowiący załącznik nr 6 do statutu szkoły.

     11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

     § 11

     1.   W I Liceum Ogólnokształcącym działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

     2.   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

     3.   Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

     4.   W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

     5.   Pracę Rady Rodziców określa regulamin stanowiący załącznik nr 7 do statutu.

     § 12

     1.   W I Liceum Ogólnokształcącym działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

     2.   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

     3.   Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez przedstawicieli ogółu uczniów.

     4.   Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

     5.   Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

     6.   Samorząd ma prawo występować do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności dotyczącymi realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

     a)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, celami dydaktycznymi i stawianymi wymaganiami

     b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

     c)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

     d)   prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej

     e)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
     i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

     f)   prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

     7.   Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 8 statutu szkoły.

     § 13

     1.   W I Liceum Ogólnokształcącym może działać Rada Szkoły.

     2.   Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

     a)   Rady Pedagogicznej

     b)   Rady Rodziców

     c)   Samorządu Uczniowskiego.

     3.   Do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

     4.   W przypadku powołania Rady Szkoły zostanie uchwalony regulamin jej działalności oraz tryb wyboru członków.

     § 14

     1.   Rada Pedagogiczna, wykonując zadania Rady Szkoły, zobowiązana jest zasięgać opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego przy:

     a)   uchwaleniu szkolnego systemu oceniania

     b)   wprowadzaniu projektów innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych.

     2.   Zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły, które dotyczą podejmowanych i planowanych działań lub decyzji następuje poprzez:

     a)   informacje przekazywane przez Dyrektora Szkoły na zwyczajnych, nadzwyczajnych i szkoleniowych radach pedagogicznych

     b)   zebrania Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców i wychowawców z rodzicami
     (co najmniej trzy razy w roku).

     3.   Sytuacje konfliktowe, które zaistniały wewnątrz szkoły, rozwiązywane są przez Dyrektora Szkoły w konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

     § 15

     1.   Organ prowadzący szkołę w I Liceum Ogólnokształcącym wyraża zgodę na utworzenie stanowisk kierowniczych, wynikających z potrzeb kształcenia i wychowania:

     a)      zastępcy dyrektora

     b)      głównego księgowego

     c)      kierownika administracyjno-gospodarczego

     2.   Liczba zastępców dyrektora uzależniona jest od liczby oddziałów, w I LO powołuje się 2 wicedyrektorów.

     3.   Liczba wicedyrektorów może ulec zmniejszeniu w wypadku likwidacji ilości oddziałów.

     4.   Wicedyrektor lub wicedyrektorzy przejmują na siebie część zadań Dyrektora Szkoły;
     w przypadku jego nieobecności w szkole pełnią obowiązki dyrektora.

     5.   Szczegółowe obowiązki osób na kierowniczych stanowiskach, zawierające zakresy ich czynności ustalone przez Dyrektora Szkoły, znajdują się w:

     a)      załączniku nr 9 (dotyczy zastępcy dyrektora)

     b)      załączniku nr 10 ( dotyczy głównego księgowego)

     c)      załączniku nr 11 (dotyczy kierownika administarcyjno-gospodarczego)

     6.   Każdy wicedyrektor odpowiada:

     a)   jak każdy nauczyciel

     b)   służbowo przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za :

     ·         poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły

     ·         poziom nadzoru pedagogicznego

     ·         bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach szkoły i poza nimi, podczas zajęć organizowanych przez szkołę.

     § 16

     1.   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

     2.   Rodzice uczniów mają prawo do:

     a)      zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami szkoły

     b)      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów

     c)      uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania oraz postępów bądź przyczyn trudności w nauce swojego dziecka

     d)     uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka

     e)      wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

     3.   Stałe spotkania z rodzicami organizowane są we wrześniu, w połowie każdego semestru oraz na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego), w celu poinformowania o przewidywanych dla ucznia ocenach semestralnych (końcowych).

      

     IV. Organizacja I Liceum Ogólnokształcącego

     § 17

     1.   Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

     2.   Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z rodzicami uczniów i uczniami, może ustalić inną organizację roku szkolnego dla klas trzecich.

     § 18

     1.      Szczegółową organizację procesu nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

     2.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszczona jest:

     a)      liczba pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

     b)      ogólna liczba godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych

     c)      liczba godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący szkołę.

     3.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

     § 19

     1.   Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zgodnie z ramowym planem nauczania i programem dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

     2.   Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

     3.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

     § 20

     1.   W zależności od środków finansowych, jakimi dysponuje szkoła, oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, przewiduje się dokonywanie podziału oddziałów na grupy na następujących zajęciach:

     a)   języki obce

     b)   wychowanie fizyczne

     c)   informatyka

     d)   technologia informacyjna.

     § 21

     1.   W ramach środków finansowych, którymi dysponuje szkoła, mogą być prowadzone koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe.

     2.   Czas trwania zajęć wymienionych w pkt.1 ustala się zgodnie z § 19 pkt.2 lub 3.

     3.   Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów.

     § 22

     1.   W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, Dyrektor Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

     2.   Indywidualny tok nauki może być realizowany na każdym poziomie kształcenia oraz sprzyjać ukończeniu szkoły w skróconym czasie.

     3.   Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1, może być udzielane po upływie co najmniej roku, a w uzasadnionych przypadkach – jednego semestru nauki ucznia w szkole.

     § 23

     1.      Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły albo za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

     § 24

     1.   Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz (w miarę możliwości) poszerzaniu wiedzy o regionie.

     2.   Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

     3.   Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

     a)   gromadzenie i opracowywanie zbiorów

     b)   korzystanie ze zbiorów w czytelni

     c)   wypożyczanie książek poza bibliotekę

     d)   prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego dla uczniów.

     4.   Godziny pracy biblioteki i czytelni są dostosowane do tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych.

     5.   Szczegółowe wytyczne w sprawie funkcjonowania biblioteki szkolnej i obowiązków nauczyciela bibliotekarza zawiera regulamin biblioteki szkolnej (załącznik nr 12).

     § 25

     1.   Pracownie komputerowe są pracowniami służącymi realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.

     2.   Z pracowni komputerowej korzystają uczniowie pod kierunkiem nauczyciela oraz inni pracownicy szkoły.

     3.   Do zadań nauczyciela - opiekuna pracowni komputerowej należy:

     a)   nadzór nad powierzonym sprzętem, jego prawidłowym funkcjonowaniem

     b)   udzielanie instruktażu uczniom korzystającym ze sprzętu w pracowni

     c)   umożliwienie uczniom korzystania z informacji znajdujących się w Internecie

     d)   dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

     4.   Szczegółowe zadania i organizację pracowni komputerowej określono w odrębnym regulaminie (załącznik nr 13).

     § 26

     1.      Nad uczniami mieszkającymi w internatach i na stancjach opiekę sprawuje pedagog szkolny, który ma obowiązek kontaktowania się z wychowawcami internatu i osobami prowadzącymi stancję.

     § 27

     1.   Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

     a)   pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem

     b)   biblioteki i czytelni

     c)   zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych

     d)   szatni

     e)   pomieszczenia dla działalności samorządu uczniowskiego

     f)   pomieszczenia dla sklepiku uczniowskiego.

      

     V. Nauczyciele i inni pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego

     § 28

     1.   W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

     2.   Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt.1, określają odrębne przepisy.

     3.   Szczegółowe prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi zawarte są w dokumentach określających zakres czynności i znajdują się w załącznikach (nr 14 i 15).

     § 29

     1.   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pozalekcyjnych, przerw i wycieczek.

     2.   Każdy nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych; jest zobowiązany do:

     a)   realizowania programu kształcenia w powierzonych mu klasach

     b)   realizowania programu wychowawczego szkoły

     c)   wzbogacania własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej

     d)   wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań

     e)   udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych

     f)   bezstronnego i systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów

     g)   informowania rodziców uczniów, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły a także rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów

     h)   prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła zainteresowań i pracy wychowawczej

     i)    innych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

     3.   Każdy nauczyciel ma prawo do:

     a)   podejmowania decyzji w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, w ramach obowiązujących w tym względzie przepisów

     b)   podejmowania decyzji w sprawie oceny cząstkowej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów

     c)   ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków oraz wyrażania opinii na temat oceny zachowania innych uczniów

     d)   wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów

     e)   zabiegania o modernizację gabinetu przedmiotowego

     f)   tworzenia autorskich programów nauczania

     g)   innych działań dydaktyczno-wychowawczych wynikających z obowiązującego prawa.

     4.   Każdy nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

     a)   poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w nauczanym przez siebie przedmiocie, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał

     b)   stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych

     c)   tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżurów mu przydzielonych

     d)   nieprzestrzeganie procedury postępowania w razie zagrożeń zdrowia i życia ucznia.

     5.   Każdy nauczyciel powinien uczestniczyć w szkolnych uroczystościach.

     § 30

     1.   Dyrektor liceum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły.

     2.   Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia podstawowego i rozszerzonego.

     3.   W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:

     a)   zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, religia, biblioteka

     b)   zespół nauczycieli języków obcych – język angielski, francuski, niemiecki

     c)   zespół nauczycieli matematyki, fizyki i informatyki

     d)   zespół nauczycieli biologii, chemii i geografii

     e)   zespół nauczycieli wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego.

     4.   Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotów wchodzących w skład zespołu.

     5.   Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

     a)   organizowanie współpracy nauczycieli w celu wyboru podręczników i programów nauczania oraz optymalnej ich realizacji

     b)   korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych

     c)   wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania

     d)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli

     e)   współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów, a także uzupełnianie ich wyposażenia

     f)   wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich i eksperymentalnych programów nauczania.

     6.   Zespoły przedmiotowe protokołują swoje posiedzenia oraz opracowują plany pracy.

     § 31

     1.   W szkole działa powołany przez Radę Pedagogiczną Zespół Wychowawczy, który z jej upoważnienia koordynuje pracą wychowawczą.

     2.   W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą wychowawcy powołani przez Dyrektora Szkoły.

     3.   Pracą Zespołu Wychowawczego kieruje pedagog szkolny, który współpracuje z wicedyrektorem do spraw wychowawczych i Dyrektorem Szkoły.

     4.   Do zadań Zespołu Wychowawczego należy:

     a)   organizowanie współpracy nauczycieli wychowawców celem uzgodnienia planowanych zadań wychowawczych

     b)   udział w opracowaniu programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki

     c)   rozwiązywanie doraźnych problemów wychowawczych

     d)   inspirowanie współpracy ze środowiskiem pozaszkolnym

     e)   pomoc w opracowaniu propozycji tematów na godziny przeznaczone do dyspozycji wychowawców

     f)   opieka nad początkującym nauczycielem wychowawcą.

     § 32

     1.   W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

     2.   Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw ucznia.

     3.   Do zadań pedagoga szkolnego należy:

     a)   inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę oraz współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły w ustaleniu zadań wychowawczych i opiekuńczych

     b)   analiza sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawienie jej pod koniec każdego semestru na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

     c)   rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi, we współpracy z wychowawcami klas

     d)   opieka nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze lub mającymi problemy w nauce

     e)   opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, we współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów

     f)   opieka nad uczniami dojeżdżającymi, mieszkającymi w internatach i na stancjach

     g)   współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą

     h)   udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

     i)    organizowanie pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

     j)    opiniowanie wniosków o zezwolenie na indywidualny tok nauki

     k)   współuczestniczenie w pracach nad indywidualnym programem nauczania

     l)    przewodniczenie zespołowi wychowawców

     m)  prowadzenie preorientacji zawodowej dla uczniów klas drugich i trzecich

     n)   organizowanie spotkań i prelekcji na tematy, które zgłaszają wychowawcy klas

     o)   współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie opieki nad uczniami dyslektycznymi

     p)   opracowanie propozycji tematów na godziny przeznaczone do dyspozycji wychowawców

     q)   uczestniczenie w procedurach dotyczących skreślenia z listy uczniów.

     § 33

     1.   Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

     2.   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

     3.   Formy realizacji zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

     4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

     a)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

     b)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

     c)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów: w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

     5.   Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt.4, powinien:

     a)   otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka

     b)   planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

     ·         różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski

     ·         ustalać treść i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy, zgodnie z założeniami programu wychowawczego szkoły

     c)   współpracować z nauczycielami uczącymi w jego klasie

     d)   utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu:

     ·         poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci

     ·         rozwiązywania problemów wychowawczych

     ·         włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły

     e) współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności wychowanków.

     6.   W szkole organizowane są spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami uczniów w połowie każdego semestru i po klasyfikacji półrocznej. Na miesiąc przed zakończeniem I semestru oraz rocznych zajęć dydaktycznych, wychowawcy na zebraniu zobowiązani są do powiadomienia rodziców o przewidywanych dla ucznia (semestralnych lub rocznych) ocenach.

     7.   Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

     8.   Ponadto do obowiązków nauczyciela wychowawcy należy:

     a)   prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkusza ocen

     b)   wypisywanie świadectw szkolnych

     c)   ustalanie ocen z zachowania uczniów

     d)   przygotowanie informacji podsumowującej pracę wychowawczą oraz postępy klasy w nauce, na koniec pierwszego semestru i roku szkolnego.

      

     VI. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego

     § 34

     1.   Nabór do szkoły organizuje i przeprowadza komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna w oparciu o obowiązujące przepisy.

     2.   O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie decydują:

     ·         wynik egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w gimnazjum

     ·         suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów ustalonych przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną

     ·         inne dodatkowe kryteria wynikające z odrębnych przepisów.

     3.   Szczegółowe zasady warunków i trybu przyjmowania uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie określa załącznik nr 16.

     4.   Uczeń deklaruje wybór klasy z rozszerzonym programem nauczania przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły oraz wskazuje, że I Liceum Ogólnokształcące jest dla niego szkołą pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru. Listę przyjętych do szkoły w pierwszej kolejności tworzy się z kandydatów, dla których I Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru. Uczeń na wniosek rodzica lub opiekuna, może zmienić klasę w trakcie nauki, po uzyskaniu zgody dyrektora oraz po uzupełnieniu różnic wynikających z programu nauczania.

     5.   Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

     § 35

     1.   Uczeń ma prawo do:

     a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

     b)      opieki wychowawczej i pobytu w szkole w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności

     c)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym

     d)     swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób

     e)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

     f)       obiektywnej i jawnej oceny

     g)      znajomości wymagań edukacyjnych na cały rok szkolny oraz sposobów kontrolowania postępów w nauce

     h)      zwracania się do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i uzyskiwania pomocy w trudnych sytuacjach

     i)        pomocy w przypadku trudności w nauce

     j)        korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego

     k)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

     l)        korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, w ramach środków, którymi dysponuje szkoła

     m)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na jej terenie

     n)      indywidualnego toku nauki przyznawanego na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów) po zasięgnięciu przez Dyrektora Szkoły opinii Rady Pedagogicznej i poradni pedagogiczno – psychologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

     o)      decydowania wspólnie z rodzicami (opiekunami) o uczęszczaniu na lekcje religii, wychowania do życia w rodzinie i etyki

     2. W przypadku naruszenia praw uczniowskich uczeń lub rodzice mają prawo:

     a)      odwołać się do Dyrektora Szkoły

     b)      odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przyZachodniopomorskim Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

     3. Uczeń ma obowiązek:

     a)      przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, regulaminie Samorządu Uczniowskiego, regulaminach pracowni szkolnych

     b)      uczęszczania na zajęcia lekcyjne, należytego przygotowywania się do nich, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie

     c)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, osiągania wyników w nauce odpowiednio do swoich możliwości intelektualnych

     d)     przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

     e)      telefon komórkowy może być używany tylko do rozmów w czasie przerwy między lekcjami

     f)       zakazuje się używania w szkole telefonu komórkowego jako kalkulatora, aparatu fotograficznego, dyktafonu i kamery

     g)      postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły

     h)      w czasie uroczystości szkolnych być ubranym w strój galowy:

     i)        chłopcy: ciemny garnitur lub marynarka w ciemnym kolorze, ewentualnie ciemny sweter, biała koszula, ciemne spodnie i odpowiednie obuwie

     j)        dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica lub ciemne spodnie i odpowiednie obuwie

     k)      schludnego i przyzwoitego ubierania się na co dzień; wymagania dotyczące codziennego stroju ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

     l)        przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

     m)    ochrony własnego życia i zdrowia (uczniowi nie wolno palić tytoniu, pić alkoholu, używać narkotyków i innych środków odurzających)

     n)      dbania o higienę osobistą

     o)      wszechstronnego rozwijania zdolności i zainteresowań

     p)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

     q)      przeciwstawiania się wulgaryzmom i brutalności

     r)       ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzone przez siebie szkody.

     4. Ze względów bezpieczeństwa uczniowi bez zgody nauczyciela nie wolno:

     a)      opuszczać terenu szkolnego w czasie pobytu w szkole (teren szkolny obejmuje budynki dydaktyczne, boisko i podwórze)

     b)      zapraszać osób obcych na teren szkolny.

     § 36

     1. Nieobecność ucznia w szkole na egzaminach:

     a)      klasyfikacyjnym

     b)      poprawkowym

     c)      sprawdzającym

     jest usprawiedliwiana z powodów losowych lub choroby.

     2. Nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych można usprawiedliwiać na podstawie:

     a)      zwolnienia lekarskiego

     b)      usprawiedliwienia pisemnego lub telefonicznego od rodziców (opiekunów)

     c)      usprawiedliwienia ucznia pełnoletniego

     3. Decyzję o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności ucznia podejmuje wychowawca.

     4. Każda nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych winna być usprawiedliwiona w terminie zgodnym ze Szkolnym Systemem Oceniania.

     § 37

     1. Za rzetelną naukę i pracę społeczną oraz wzorową postawę udziela się następujących nagród:

     a)      ustna lub pisemna pochwała nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora Szkoły udzielona w obecności klasy lub całej społeczności uczniowskiej

     b)      dyplom dla ucznia

     c)      nagrody rzeczowe

     d)     list gratulacyjny dla rodziców

     e)      wpis do Księgi Pamiątkowej Szkoły.

     § 38

     1. Uczeń może być ukarany szczególnie za:

     a)      lekceważący stosunek do nauki

     b)      opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia

     c)      używanie alkoholu, tytoniu, narkotyków

     d)     używanie telefonów komórkowych niezgodnie z zasadami zawartymi w statucie

     e)      niestosowny strój

     f)       nieodpowiednie zachowanie w stosunku do uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

     2.      Kary udzielić może: nauczyciel, wychowawca, dyrektor.

     3.      Z wnioskiem o ukaranie ucznia wystąpić może także: Samorząd Uczniowski, uczeń.

     4.      Rodzaje kar:

     a)      ustne upomnienie przez wychowawcę klasy lub dyrektora

     b)      pisemne upomnienie przez wychowawcę klasy lub dyrektora

     c)      nagana wychowawcy klasy lub dyrektora

     d)     przeniesienie do oddziału równoległego w tej szkole

     e)      ostrzeżenie o możliwości przeniesienia ucznia do innej szkoły lub usunięcia go ze szkoły, w przypadku dalszego naruszania statutu szkoły

     f)       skreślenie z listy uczniów (nie dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny).

     5. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku, gdy uczeń:

     a)      opuścił obowiązkowe zajęcia bez usprawiedliwionych przyczyn – mając co najmniej 50 % nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu jednego semestru

     b)      zachowywał się agresywnie wobec swoich kolegów i pracowników szkoły, ograniczał i naruszał prawa innych, zagrażał ich bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu, a przy tym nie wykazywał starań w kierunku poprawy swojego zachowania

     c)      zagrażał życiu i zdrowiu człowieka powodując: pozbawienie życia, targnięcie się na czyjeś życie, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia

     d)     brał udział w bójce, pobiciu, narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia

     e)      działał przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

     f)       działał przeciwko wolności, powodując pozbawienie człowieka wolności, groził osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, stosował przemoc lub groźby w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania

     g)      łamał normy obyczajowe i rozpowszechniał treści pornograficzne

     h)      używał alkoholu, tytoniu, narkotyków bądź rozprowadzał w/w używki

     i)        dopuścił się dewastacji mienia.

     6. Tryb postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów:

     a)      po otrzymaniu informacji o przypadku stanowiącym podstawę do skreślenia z listy uczniów pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą i Dyrektorem Szkoły sporządza notatkę lub protokół z tego faktu

     b)      pedagog szkolny bada podstawy do możliwości zastosowania tej kary

     c)      z wnioskiem o skreślenie z listy uczniów występuje Dyrektor Szkoły do Rady Pedagogicznej

     d)     uchwałę o skreśleniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna po dokładnej analizie wniosku

     e)      w posiedzeniu Rady Pedagogicznej powinna brać udział osoba reprezentująca ucznia (może nią być wychowawca klasy)

     f)       uchwała musi być pisemnie zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski (uczeń musi być o tym fakcie poinformowany)

     g)      decyzja o skreśleniu ucznia powinna być poprzedzona powiadomieniem jego rodziców lub opiekunów (nie dotyczy uczniów po ukończeniu 18 roku życia)

     h)      decyzję o skreśleniu ucznia wydaje dyrektor

     i)        rodzice lub prawni opiekunowie ucznia powinni być poinformowani w formie pisemnej o wymierzonej uczniowi karze w ciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji.

     7.   Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie to należy składać za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

      

     VII. Postanowienia końcowe

     § 39

     1.      Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

     § 40

     1.   Szkoła ma:

     a)      sztandar z wizerunkiem patrona szkoły

     b)      hymn szkoły

     c)      logo szkoły (załącznik nr 17)

     d)     Izbę Tradycji

     e)      Księgę Pamiątkową, do której wpisywani są uczniowie oraz absolwenci szkoły szczególnie wyróżniający się

     f)       Kronikę Szkoły.

     2. Szkoła organizuje następujące uroczystości:

     a)      rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

     b)      ślubowanie uczniów klas pierwszych

     c)      Dzień Edukacji Narodowej

     d)     Święto Patrona Szkoły

     e)      studniówka

     f)       Dzień Otwarty Szkoły

     g)      Święto Sportu Szkolnego

     h)      oraz inne przewidziane w planie dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

     Uroczystości wymienione w punkcie 2 a, b, d odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego.

     Skład pocztu sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna.

     § 41

     1.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

     § 42

     1.      Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

     § 43

     1.      Regulaminy stanowiące załączniki do statutu nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz uchwalonym statutem.

     § 44

     1.      Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Rada Samorządu Uczniowskiego mają prawo zgłaszania wniosków dotyczących wprowadzenia zmian do statutu.

     2.      Projekt zmian opiniują: Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Rada Pedagogiczna.

     3.      Zmiany statutu uchwala Rada Pedagogiczna.

     § 45

     1.      Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników.

      

     VIII. Wykaz załączników do Statutu Szkoły

     I rozdział – Postanowienia ogólne

     zał. 1 – Wewnątrzszkolny System Oceniania

     II rozdział – Cele i zadania I Liceum Ogólnokształcącego

     zał. 2 – Program Rozwoju Szkoły

     zał. 3 – Program Wychowawczy Szkoły

     zał. 4 – Szkolny Program Profilaktyki

     zał. 5 – Regulamin dyżurów nauczycielskich

     III rozdział – Organa I Liceum Ogólnokształcącego

     zał. 6 – Regulamin Rady Pedagogicznej

     zał. 7 – Regulamin Rady Rodziców

     zał. 8 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego

     zał. 9 – Zakres czynności zastępcy dyrektora

     zał. 10 – Zakres czynności głównego księgowego

     zał. 11 – Zakres czynności kierownika administracyjno - gospodarczego

     IV rozdział – Organizacja I Liceum Ogólnokształcącego

     zał. 12 – Regulamin Biblioteki

     zał. 13 – Regulamin Pracowni Komputerowej

     V rozdział – Nauczyciele i inni pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego

     zał. 14 – Zakres czynności pracowników administracji

     zał. 15 – Zakres czynności pracowników obsługi

     VI rozdział – Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego

     zał. 16 – Zasady rekrutacji do klas pierwszych

     VII rozdział – Postanowienia końcowe

     zał. 17 – Logo szkoły

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie, ul. Staszica 2
   • liceum_szkola@poczta.onet.pl
   • j.szulczewski@interia.pl
   • tel. 91 578 35 75 fax 91 578 46 56
   • ul. Staszica 2 73-110 Stargard
 • Galeria zdjęć

   brak danych