• Ogólne zasady rekrutacji

    • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022
     w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Stargardzie

      

     Ogólne zasady rekrutacji.

      

     § 1

     Podstawa prawna

     1. Postepowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego (tekst jednolity Dz.U.z z 2020r. poz. 910)

     2.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie zachodniopomorskim

      

     § 2

     Zasady rekrutacji do klas pierwszych: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i 1F.

     1.     Nabór do wszystkich klas jest w pełni dobrowolny

     2. Rekrutację do wszystkich klas przeprowadza się na zasadach określonych w art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

     3.  W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
     języka polskiego i matematyki,

     oraz w zależności od wybranej klasy:

     1 A      fizykijęzyka obcego,

     1 B      geografii i języka obcego,

     1 C      biologii i chemii,

     1 D      biologii i chemii,

     1 E       historii i wiedzy o społeczeństwie,

     1 F       biologii i języka obcego,

     .

     § 3

     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie dostarczają:

     1.     wniosek o przyjęcie do szkoły

     2.     oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

     3.     oryginał lub poświadczoną kopię egzaminu ośmioklasisty

     4.     3 zdjęcia – (podpisane na odwrocie)

     5.     Kartę zdrowia

     6.     orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej jeżeli kandydat je posiada.

     7.  laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego załączają zaświadczenie komisji konkursowej

       

     § 4

     Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty przyjmowany jest w pierwszej kolejności zgodnie z art. 132 ustawy Prawo Oświatowe.

      

     § 5

     Przeliczenie osiągnięć na punkty w postepowaniu rekrutacyjnym

     1.     Przeliczenie wyników egzaminu ośmioklasisty na punkty (maksymalnie 100 punktów):

     a.     wynik egzaminu z języka polskiego mnożymy przez współczynniki 0,35

     b.     wynik egzaminu z matematyki mnożymy przez współczynniki 0,35

     c.      wynik egzaminu z języka polskiego mnożymy przez współczynniki 0,30

     2.     Przeliczenie ocen uzyskanych na świadectwie z przedmiotów wskazanych w § 2 punkt 3 na punkty (maksymalnie 68 punktów)::

     a.     celujący                     - 17 punktów

     b.     bardzo dobry             - 16 punktów

     c.      dobry                         - 12 punktów

     d.     dostateczny               -   8 punktów

     e.     dopuszczający           -   4 punkty

     3.     Uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem (maksymalnie 7 punktów):  - 7 punktów

     4.     Szczególne osiągnięcia kandydata (maksymalnie 22 punkty)::

     a.  finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty:

     a)     dwóch lub większej ilości konkursów        - 10 punktów

     b)     jednego konkursu                                      -   7 punktów

     b. laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez inne podmioty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty na szczeblu:

     a)     międzynarodowym                                    - 4 punktów

     b)     ogólnopolskim                                           - 3 punkty

     c)     regionalnym i wojewódzkim                      - 2 punkty

     d)     powiatowym                                              - 1 punkt

     c.      laureaci i finaliści konkursów i zawodów sportowych organizowanych przez związki i organizacje sportowe na szczeblu:

     a)     międzynarodowym                                    - 4 punktów

     b)     ogólnopolskim                                           - 3 punkty

     c)     regionalnym i wojewódzkim                      - 2 punkty

     d)     powiatowym                                              - 1 punkt

     (w danej dyscyplinie uwzględniane jest tylko najwyższe osiągnięcie w latach 2019÷2021)

     5.     osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej dokumentowana wpisem na

     świadectwo szkolne(maksymalnie 3 punkty)                                      - 3 punkty

     (np.: wolontariat, praca na rzecz społeczności lokalnej, ochotnicze straże pożarne, aktywność w szkole, itp.)

      

     § 6

     Wyniki postepowania rekrutacyjnego

     1.     W postepowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać 200 punktów, w tym:

     a.     z egzaminu ośmioklasisty                                                                  -100 punktów

     b.     z ocen uzyskanych na świadectwie                                                   - 68 punktów

     c.      za świadectwo z wyróżnieniem                                                         -   7 punktów

     d.     za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwo                          - 22 punkty

     e.     za aktywność społeczną dokumentowaną wpisem na świadectwo   -   3 punkty;

     2.     Do szkoły przyjmuje się 180 kandydatów według ilości zdobytych punktów.

     3.     W przypadku rezygnacji kandydata spośród pierwszych 180 osób z największą ilością punktów jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z największą ilością punktów.

     4.     Do każdej klasy kwalifikuje się 30 (trzydziestu) kandydatów. Kandydaci przydzielani są według ilości uzyskanych punktów i złożonej deklaracji.

      

     § 7

     Przyjęcie zakwalifikowanych kandydatów

     Kandydaci zakwalifikowani do szkoły zgodnie z § 6 punkt 4 są obowiązani dostarczyć oryginały dokumentów w terminie ustalonym w § 1 punkt 2.

      

     § 8

      Do spraw nieuregulowanych w niniejszych przepisach mają zastosowanie przepisy prawa oświatowego (tekst jednolity Dz.U.z z 2020r. poz. 910).

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie, ul. Staszica 2
   • liceum_szkola@poczta.onet.pl
   • j.szulczewski@interia.pl
   • tel. 91 578 35 75 fax 91 578 46 56
   • ul. Staszica 2 73-110 Stargard
 • Galeria zdjęć

   brak danych