• Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022

     w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Stargardzie

     Rekrutacja do klasy 1CB objętej eksperymentem pedagogicznym „Programu CYBER.MIL z klasą”

     § 1

     Podstawa prawna

     1. Postepowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego (tekst jednolity Dz.U.z z 2020r. poz. 910)

     2.   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie zachodniopomorskim

     3.    Zarządzenie Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wdrożenia „Programu CYBER.MIL z klasą”(Dz.Urzędowy MON z dnia 23 kwietnia 2020r., poz.73)

     § 2

     Zasady rekrutacji do klasy 1CB – cyberbezpieczeństwa

     1.     Nabór do klasy 1 CB - cyberbezpieczeństwa jest dobrowolny

     2.     Rekrutację do klasy 1 CB - cyberbezpieczeństwa przeprowadza się na zasadach określonych w art. 134ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

     3.     W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz  języka angielskiego.

     4.     Kandydaci przystępujący do rekrutacji muszą wykazać się uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz oceny co najmniej dobrej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wyżej wymienionych przedmiotów, a także powinni deklarować zainteresowanie problematyką obronności i wojska.

     5.     Ukończenie nauki w klasie 1 CB -  cyberbezpieczeństwa nie wiąże się z obowiązkiem podjęcia służby wojskowej lub zatrudnienia w resorcie obrony narodowej.

     6.     Nieukończenie nauki w klasie1 CB -  cyberbezpieczeństwa nie wymaga zwrotu środków finansowych wydanych na cele związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem pracowni informatycznych oraz wynagrodzeniem dla nauczycieli uczących przedmiotów specjalistycznych.

     § 3

     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy 1CB dostarczają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał lub poświadczoną kopię egzaminu ośmioklasisty.

      

      

     § 4

     Przeliczenie osiągnięć na punkty w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy 1CB

     1.     Przeliczenie wyników egzaminu ośmioklasisty na punkty (maksymalnie 100 punktów):

     a.     wynik egzaminu z języka polskiego mnożymy przez współczynniki 0,35

     b.     wynik egzaminu z matematyki mnożymy przez współczynniki 0,35

     c.      wynik egzaminu z języka polskiego mnożymy przez współczynniki 0,30

     2.     Przeliczenie ocen uzyskanych na świadectwie (z przedmiotów: język angielski, matematyka, fizyka i informatyka) na punkty (maksymalnie 68 punktów)::

     a.     celujący          - 17 punktów

     b.     bardzo dobry - 16 punktów

     c.      dobry             - 12 punktów

     3.     Uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem (maksymalnie 7 punktów):  - 7 punktów

     4.     Szczególne osiągnięcia kandydata (maksymalnie 22 punkty)::

     a.     laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na

     podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty              - 15 punktów

     b.     finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty:

     a)      z matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego   - 10 punktów

     b)     pozostałych przedmiotów                                                - 7 punktów

     c.      laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez inne podmioty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty na szczeblu:

     a)     międzynarodowym                                                           - 4 punktów

     b)     ogólnopolskim                                                                  - 3 punkty

     c)     regionalnym i wojewódzkim                                             - 2 punkty

     d)     powiatowym                                                                     - 1 punkt

     d.     laureaci i finaliści konkursów i zawodów sportowych organizowanych przez związki i organizacje sportowe na szczeblu:

     a)     międzynarodowym                                                           - 4 punktów

     b)     ogólnopolskim                                                                  - 3 punkty

     c)     regionalnym i wojewódzkim                                             - 2 punkty

     d)     powiatowym                                                                     - 1 punkt

     (w danej dyscyplinie uwzględniane jest tylko najwyższe osiągnięcie w latach 2019÷2021)

     5.     osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej dokumentowana wpisem na

     świadectwo szkolne(maksymalnie 3 punkty)                                                 - 3 punkty

     (np.: wolontariat, praca na rzecz społeczności lokalnej, ochotnicze straże pożarne, aktywność w szkole, itp.)

      

      

     § 5

     Wyniki postepowania rekrutacyjnego

     1.     W postepowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać 200 punktów, w tym:

     a.     z egzaminu ośmioklasisty                                                                -100 punktów

     b.     z ocen uzyskanych na świadectwie                                                  - 68 punktów

     c.      za świadectwo z wyróżnieniem                                                       - 7 punktów

     d.     za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwo                          - 22 punkty

     e.     za aktywność społeczną dokumentowaną wpisem na świadectwo - 3 punkty;

     2.     Do klasy 1 CB kwalifikuje się 15 (piętnastu) kandydatów według ilości zdobytych punktów, minimalna ilość punktów wymagana do zakwalifikowania to 150 punków.

     3.     W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kandydatów piętnastego i kolejnego, kolejność ustala się w następujący sposób:

     a.     wyżej klasyfikowany jest kandydat posiadający wyższy wynik punktowy egzaminu ośmioklasisty z matematyki,

     b.     w przypadku takich samych wyników egzaminu ośmioklasisty z matematyki o kolejności decydują wyższa ocena z matematyki na świadectwie ukończenia,

     c.      w przypadku takich samych ocen z matematyki o kolejności decydują wyższa ocena z fizyki na świadectwie ukończenia,

     d.     w przypadku takich samych ocen z fizyki o kolejności decydują wyższa ocena z informatyki na świadectwie ukończenia,

     e.     przy brak rozstrzygnięcia w wyżej podany sposób o kolejności decyduje średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ze  wszystkich obowiązkowych  przedmiotów.

     4.     Kandydaci niezakwalifikowani do klasy 1CB uczestniczą w postepowaniu kwalifikacyjnym do pozostałych klas szkolnych.

     § 6

     Przyjęcie zakwalifikowanych kandydatów

     Kandydaci zakwalifikowani do klasy zgodnie z §5 punkt 2 i 3 są obowiązani dostarczyć oryginały dokumentów w terminie ustalonym w § 1 punkt 2.

     § 7

      

     Do spraw nieuregulowanych w niniejszych przepisach mają zastosowanie ogólne zasady rekrutacji do szkoły.

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie, ul. Staszica 2
   • liceum_szkola@poczta.onet.pl
   • j.szulczewski@interia.pl
   • tel. 91 578 35 75 fax 91 578 46 56
   • ul. Staszica 2 73-110 Stargard
 • Galeria zdjęć

   brak danych