• Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024

     w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Stargardzie

     Rekrutacja do klasy 1CB realizującej „Program CYBER.MIL z klasą”

     § 1

     Podstawa prawna

     1. Postepowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego (tekst jednolity Dz.U.z z 2020r. poz. 910)

     2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centów (Dz. U. 2019 poz. 1737)

     3.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 w województwie zachodniopomorskim.

     4.    Zarządzenie Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wdrożenia „Programu CYBER.MIL z klasą”(Dz.Urzędowy MON z dnia 23 kwietnia 2020r., poz.73)

     § 2

     Zasady rekrutacji do klasy 1CB – cyberbezpieczeństwa

     1.     Nabór do klasy 1 CB - cyberbezpieczeństwa jest dobrowolny

     2.   Rekrutację do klasy 1 CB - cyberbezpieczeństwa przeprowadza się na zasadach określonych w art. 134ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

     3.  W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz  języka angielskiego.

     4.     Kandydaci przystępujący do rekrutacji muszą wykazać się uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz oceny co najmniej dobrej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wyżej wymienionych przedmiotów, a także powinni deklarować zainteresowanie problematyką obronności i wojska.

     5. Ukończenie nauki w klasie 1 CB -  cyberbezpieczeństwa nie wiąże się z obowiązkiem podjęcia służby wojskowej lub zatrudnienia w resorcie obrony narodowej.

     6.  Nieukończenie nauki w klasie1 CB -  cyberbezpieczeństwa nie wymaga zwrotu środków finansowych wydanych na cele związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem pracowni informatycznych oraz wynagrodzeniem dla nauczycieli uczących przedmiotów specjalistycznych.

     § 3

     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy 1CB dostarczają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał lub poświadczoną kopię egzaminu ośmioklasisty.

      

      

     § 4

     Przeliczenie osiągnięć na punkty w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy 1CB

     1.     Przeliczenie wyników egzaminu ośmioklasisty na punkty (maksymalnie 100 punktów):

     a.     wynik egzaminu z języka polskiego mnożymy przez współczynniki 0,35

     b.     wynik egzaminu z matematyki mnożymy przez współczynniki 0,35

     c.      wynik egzaminu z języka obcego mnożymy przez współczynniki 0,30

     2.     Przeliczenie ocen uzyskanych na świadectwie (z przedmiotów: język angielski, matematyka, fizyka i informatyka) na punkty (maksymalnie 72 punktów)::

     a.     celujący           - 18 punktów

     b.     bardzo dobry  - 17 punktów

     c.      dobry               - 14 punktów

     3.     Uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem (maksymalnie 7 punktów):  - 7 punktów

     4.     Szczególne osiągnięcia kandydata (maksymalnie 18 punkty)::

     1) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty – 15 punktów

     2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

     3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

     c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

     4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

     f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

     5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

     6) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

     b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

     c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

     d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

     (w danej dyscyplinie uwzględniane jest tylko najwyższe osiągnięcie w latach 2019÷2022)

     5.     osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej dokumentowana wpisem na

     świadectwo szkolne(maksymalnie 3 punkty)                                                 - 3 punkty

     (np.: wolontariat, praca na rzecz społeczności lokalnej, ochotnicze straże pożarne, aktywność w szkole, itp.)

      

      

     § 5

     Wyniki postepowania rekrutacyjnego

     1.     W postepowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać 200 punktów, w tym:

     a.     z egzaminu ośmioklasisty                                                                -100 punktów

     b.     z ocen uzyskanych na świadectwie                                                 - 72 punkty

     c.      za świadectwo z wyróżnieniem                                                       - 7 punktów

     d.     za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwo                      - 18 punktów

     e.     za aktywność społeczną dokumentowaną wpisem na świadectwo - 3 punkty;

     2.    Do klasy 1 CB kwalifikuje się 15 (piętnastu) kandydatów według ilości zdobytych punktów, minimalna ilość punktów wymagana do zakwalifikowania to 150 punków.

     3.  W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kandydatów piętnastego i kolejnego, kolejność ustala się w następujący sposób:

     a.  wyżej klasyfikowany jest kandydat posiadający wyższy wynik punktowy egzaminu ośmioklasisty z matematyki,

     b. w przypadku takich samych wyników egzaminu ośmioklasisty z matematyki o kolejności decydują wyższa ocena z matematyki na świadectwie ukończenia,

     c. w przypadku takich samych ocen z matematyki o kolejności decydują wyższa ocena z fizyki na świadectwie ukończenia,

     d.  w przypadku takich samych ocen z fizyki o kolejności decydują wyższa ocena z informatyki na świadectwie ukończenia,

     e. przy brak rozstrzygnięcia w wyżej podany sposób o kolejności decyduje średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ze  wszystkich obowiązkowych  przedmiotów.

     4. Kandydaci niezakwalifikowani do klasy 1CB uczestniczą w postepowaniu kwalifikacyjnym do pozostałych klas szkolnych.

     § 6

     Przyjęcie zakwalifikowanych kandydatów

     Kandydaci zakwalifikowani do klasy zgodnie z §5 punkt 2 i 3 są obowiązani dostarczyć oryginały dokumentów w terminie ustalonym w § 1 punkt 2.

     § 7

      

     Do spraw nieuregulowanych w niniejszych przepisach mają zastosowanie ogólne zasady rekrutacji do szkoły.

 • Galeria zdjęć

   brak danych