• SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
     I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
     im. ADAMA MICKIEWICZA
     w STARGARDZIE

      


     SPIS TREŚCI

      


     Wstęp


     I Kryteria oceniania


     1. Zasady ogólne
     2. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania


     II Klasyfikowanie


     III Ocena postępów uczniów w nauce


     IV Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach i postępach uczniów


     V Tryb i termin przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia


     VI Tryb i termin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego


     VII Tryb i termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego


     VIII Ocenianie zachowania ucznia


     IX
     System nagród, wyróżnień i środków wychowawczych


      

     WSTĘP

     Szkolny System Oceniania pozostaje w zgodzie z:

     1.      Ustawą o systemie oświaty (Ustawa z 07.09.1991 r., tekst jednolity Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)

     2.      Statutem Szkoły.


      

     I KRYTERIA OCENIANIA


     1. ZASADY OGÓLNE

     1.1   Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu wiedzy i postępów ucznia w opanowaniu materiału programowego oraz formułowaniu oceny.

      

     1.2   Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

     1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach w nauce,

     2)     pomoc uczniowi w planowaniu samokształcenia,

     3)     motywowanie do dalszej pracy,

     4)     informowanie rodziców o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,

     5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

      

     1.3   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

     1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich ucznia i rodziców,

     2)     ustalanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim ucznia i rodziców,

     3)     ocenianie bieżące, śródroczne i klasyfikowanie wg form przyjętych w szkole,

     4)     przeprowadzanie sprawdzianów wiadomości i umiejętności, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

     5)     ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego,

     6)     ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

      

     1.4   Ocenianie pełni funkcje:

     1)     diagnostyczną (ocenianie postępów ucznia i indywidualne określenie potrzeb),

     2)     klasyfikacyjną (różnicowanie wiedzy i postępów uczniów w nauce).

      

     1.5   Przedmiotem oceny jest badanie:

     1)     zakresu opanowania wiadomości,

     2)     rozumienia materiału programowego,

     3)     umiejętności stosowania wiedzy,

     4)     umiejętności przekazywania wiadomości.

      

     1.6   Oceny dzielą się na:

     1)     bieżące,

     2)     klasyfikacyjne śródroczne,

     3)     klasyfikacyjne końcowe.

      

     1.7   Oceny z przedmiotów ustalane są przez nauczycieli wg skali ocen:

     stopień

     oznaczenie cyfrowe

     celujący

     6

     bardzo dobry

     5

     dobry

     4

     dostateczny

     3

     dopuszczający

     2

     niedostateczny

     1

      


     2. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

     2.1   Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na podstawie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania.

      

     2.2   Kryteria oceniania:

     1)     Na ocenę niedostateczną :

     rażący brak: wiadomości programowych, rozumienia uogólnień, stosowania wiedzy, umiejętności wyjaśnienia zjawisk i związków między nimi. Bardzo liczne błędy merytoryczne, rażąco nieporadny styl, duże trudności w posługiwaniu się językiem.

     2)     Na ocenę dopuszczającą:

     wyrywkowa znajomość podstawowego materiału programowego, brak rozumienia podstawowych uogólnień, nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. Fragmentaryczne stosowanie wiedzy przy pomocy nauczyciela. Liczne błędy merytoryczne i językowe, nieporadny styl, trudności w wysławianiu się.

     3)     Na ocenę dostateczną:

     zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi. Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, umiejętność wyjaśnienia ważniejszych problemów i stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Wiadomości przekazywane dość poprawnym językiem bez rażących błędów merytorycznych.

     4)     Na ocenę dobrą:

     opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi, umiejętność wyjaśniania zjawisk oraz wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z minimalną pomocą nauczyciela. Brak błędów merytorycznych i językowych, nieliczne stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa przedstawione zgodnie z terminologią danego przedmiotu. Forma przedstawienia wypowiedzi dość skondensowana.

     5)     Na ocenę bardzo dobrą:

     bardzo dobre opanowanie całego materiału programowego. Wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ. Pełne rozumienie uogólnień i związków między nimi, umiejętność wyjaśniania problemów oraz właściwe wykorzystanie wiadomości i umiejętności w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela. Poprawny język i styl, właściwe posługiwanie się terminologią naukową, brak błędów merytorycznych, forma wypowiedzi skondensowana i zgodna z wymaganiami poszczególnych zajęć edukacyjnych.

     6)     Na ocenę celującą:

     pełne opanowanie całego materiału programowego, treści powiązane w systematyczny układ. Bardzo dobre rozumienie uogólnień i związków między nimi, samodzielne wyjaśnianie problemów i sprawne posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami dla celów teoretycznych i praktycznych w sytuacjach typowych i nietypowych. Swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, umiejętność doboru stylu i formy wypowiedzi do przedstawionego problemu.

     Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

      

     2.3   Nauczyciel, na podstawie odrębnych przepisów, jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

      

     2.4   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


      

     II KLASYFIKOWANIE

     1.      W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

     1.1 śródroczne - za pierwszy okres w ostatnim tygodniu, przed zimową przerwą świąteczną,

     1.2 roczne - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć.

      

     2.      Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele przedmiotów, oceny z zachowania – wychowawca klasy.

      

     3.      Ocena klasyfikacyjna lub ocena z zachowania wystawiona zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania nie może być zmieniona drogą administracyjną. W przypadku niedopełnienia procedur wystawienia oceny rocznej ustala się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.

      

     4.      Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali określonej w I / 1.7

      

     5.      Oceny klasyfikacyjne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.

      

     6.      Ocena niedostateczna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

      

     7.      Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony z wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

      

     8.      Dyrektor szkoły, na podstawie odrębnych przepisów, zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacji.

      

     9.      Ocena roczna z przedmiotów szkolnych oraz z zachowania jest podsumowaniem osiągnięć i pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego, nie oznacza to jednak, że ocena końcowa nie może być wyższa lub niższa od oceny semestralnej.

      

     10.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane będą w klasie programowo wyższej.


      

     III OCENA POSTĘPÓW UCZNIÓW W NAUCE

     1.      Ocenie podlegają następujące formy aktywności:


     1.1 wypowiedzi ustne

     1.2 prace pisemne wykonywane w szkole

     1.3 testy sprawności i umiejętności

     1.4 sprawdziany

     1.5 kartkówki

     1.6 różne formy aktywności na lekcji

     1.7 zajęcia pozalekcyjne: konkursy, olimpiady i inne formy aktywności pozalekcyjnej

     1.8 prace pisemne wykonywane w domu

      

     2.      Ocenianie musi być prowadzone systematycznie i równomiernie rozłożone na cały semestr.

      

     3.      Diagnozy końcowe, próbne matury i inne sprawdziany badające roczny przyrost wiedzy, jeżeli są przeprowadzane przed klasyfikacją, mogą być ocenione na życzenie ucznia.

      

     4.      Matury próbne są obowiązkowe dla ucznia.

      

     5.      W jednym tygodniu mogą odbyć się tylko trzy sprawdziany, zapowiedziane jeden tydzień przed terminem (poprzedzone lekcją powtórzeniową) i zaznaczone w dzienniku.

      

     6.      W dniu, w którym uczniowie mają zapowiedzianą wcześniej pracę klasową z innego przedmiotu może odbyć się kartkówka tylko z ostatniej lekcji.

      

     7.      W jednym dniu nie mogą być więcej niż dwie kartkówki. Na kartkówce sprawdzana jest wiedza nie więcej niż z trzech ostatnich lekcji.

      

     8.      Przeprowadzenie kartkówki należy zaznaczyć w dzienniku lekcyjnym.

      

     9.      Termin oddania omówionych prac pisemnych nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych (w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba nauczyciela, wycieczka, ferie, przerwy świąteczne, termin może zostać przesunięty o czas nieobecności nauczyciela lub klasy).

      

     10.   Uczeń powinien otrzymać poprawioną pracę do wglądu.

      

     11.   Ocena z pisemnych prac klasowych oddanych po terminie może być wpisana do dziennika lekcyjnego za zgodą ucznia.

      

     12.   Oceny uzyskiwane przez ucznia z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych są jawne dla niego i jego rodziców (prawnych opiekunów). Informację o stopniu za wypowiedź ustną uczeń otrzymuje bezpośrednio po dokonaniu oceny. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać ucznia ze szczegółowymi kryteriami oceny prac pisemnych (skala punktowa za poszczególne zadania).

      

     13.   Prace są przechowywane przez nauczyciela do 31.08 każdego roku szkolnego i mogą być oddane na prośbę ucznia.

      

     14.   Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi dwa razy w półroczu, że nie jest przygotowany do lekcji. W przypadku 1 godziny przedmiotu tygodniowo, uczeń w półroczu może zgłosić jedno nieprzygotowanie. Brak odpowiedniego stroju do ćwiczeń na lekcji W-F traktuje się jako nieprzygotowanie do lekcji. Zgłoszone nieprzygotowanie dotyczy wszystkich lekcji danego przedmiotu w tym dniu.

      

     15.   Jeżeli z powodu dłuższej, trwającej co najmniej jeden tydzień, usprawiedliwionej nieobecności uczeń nie może pisać pracy pisemnej w terminie ustalonym dla klasy, jest zobowiązany uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do szkoły. W przypadku krótszej nieobecności uczeń ma obowiązek napisać pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń, który odmówi zaliczenia pracy pisemnej, otrzymuje ocenę niedostateczną.

      

     16.   Uczeń, u którego nauczyciel stwierdzi niesamodzielność pisania pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną i nie przysługuje mu prawo poprawy tej oceny. Podobnie postępuje się z uczniem, który zakłóca i utrudnia przebieg pracy pisemnej.

      

     17.   Zasady poprawiania oceny niedostatecznej cząstkowej ustalają indywidualnie nauczyciele z zastrzeżeniem, że poprawa nie może odbyć się na lekcji, na której sprawdzian został oddany i omówiony.

      

     18.   Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej z poprawianej pracy pisemnej.

      

     19.   Prace pisemne oceniane są według przyjętego sytemu punktowego:

     19.1 od 0 % - 40% ustalonej liczby punktów – niedostateczny,

     19.2 od 41% - 55% ustalonej liczby punktów – dopuszczający,

     19.3 od 56% - 74% ustalonej liczby punktów – dostateczny,

     19.4 od 75% - 90% ustalonej liczby punktów – dobry,

     19.5 od 91% - 99% ustalonej liczby punktów – bardzo dobry,

     19.6 100% ustalonej liczby punktów – celujący

      

     20.   Na szkolnym świadectwie promocyjnym odnotowuje się wyróżnienia ucznia w konkursach pozaszkolnych, olimpiadach i zawodach organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym, osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, (zwłaszcza w formie wolontariatu) lub środowiska szkolnego.

      

     21.   Uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy lub kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

      

     22.   Na świadectwie ukończenia szkoły odnotowuje się udział w olimpiadach okręgowych, centralnych, zawodach, turniejach wojewódzkich i krajowych.

      

     23.   Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną ma obowiązek uzupełnić materiał z I półrocza na ocenę pozytywną w terminie 2 miesięcy od daty klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. Nieuzupełnienie materiału może być powodem otrzymania oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego.

      

     24.   Ocena roczna powinna uwzględniać ocenę z pierwszego półrocza.

      

     25.   Sprawdziany mogą odbywać się tylko w terminie umożliwiającym ich poprawę.

      

     26.   Nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnego sprawdzianu zanim na lekcji nie oddał i nie omówił poprzedniego.

      

     27.   Uczeń którego numer kolejny w dzienniku lekcyjnym jest zgodny z numerem dnia miesiąca jest zwolniony z odpowiedzi ustnej.

      

     28.   Prawo do ulg (zwolnienie z pytania) zostaje zawieszone na 3 tygodnie przed klasyfikacją.

      

     29.   Delegowanie uczniów:

       

     29.1  uczestnik konkursu na szczeblu wojewódzkim lub okręgowym – 3 dni,

     29.2  uczestnik olimpiady na szczeblu okręgowym – 5 dni,

     29.3  uczestnik olimpiady na szczeblu centralnym – 10 dni,

     29.4  uczestnik konkursu szkolnego – czas trwania konkursu,

     29.5  zawody sportowe – dzień trwania,

     29.6  uczestnik imprez pozaszkolnych wyłącznie na podstawie prośby instytucji, która ją organizuje – czas trwania imprezy,

     29.7  wezwania urzędowe, np. WKU, policja, sąd, prokuratura, szczepienia ochronne,

     29.8  pobyt ucznia w szpitalu traktujemy jako udział w lekcji,

     29.9  w innych wyjątkowych przypadkach po konsultacji wychowawcy z dyrekcją szkoły.

      

     30.   Uczniowie reprezentujący szkołę w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu co najmniej okręgowym uzupełniają zaległości przedmiotowe w terminie dwóch tygodni.

      

     31.   Uczeń, który deklaruje zmianę profilu klasy jest zobowiązany do wcześniejszego wykazania się wiedzą, pozwalającą na kontynuowanie nauki w tej klasie w formie ustalonej przez nauczyciela uczącego przedmiotów kierunkowych w danej klasie. Jest to jeden z warunków, które uwzględnia dyrektor przy rozpatrywaniu wniosku.

      

     32.   W pierwszym miesiącu nauki, zgodnie z programem adaptacyjnym szkoły, uczniowie klas pierwszych nie mogą otrzymać oceny niedostatecznej , jeśli z danego przedmiotu mają tylko jedną godzinę zajęć edukacyjnych w tygodniu. W wypadku większej niż jedna godzina zajęć edukacyjnych w tygodniu okres ten skraca się do dwóch tygodni.

        

     IV SPOSOBY POWIADAMIANIA O OSIĄGNIĘCIACH I POSTĘPACH UCZNIÓW

     1.      Nauczyciel informuje ucznia na początku roku szkolnego, a rodziców w terminie podanym przez radę pedagogiczną o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (na stronie internetowej szkoły i w bibliotece).

      

     2.      Formy powiadamiania rodziców:

     2.1   wywiadówka,

     2.2   kontakt telefoniczny, listowy lub e – mailowy,

     2.3   strona internetowa szkoły.

      

     3.      Szkolny System Oceniania jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły.

      

     4.      O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych należy poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed terminem rady klasyfikacyjnej. Uczeń jest powiadamiany na lekcji, a rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniu z wychowawcą klasy. Niepoinformowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną niedostateczną, powoduje, że ocena niedostateczna nie może zostać wystawiona.

      

     5.      O wystawionych ocenach śródrocznych i rocznych uczeń powinien być powiadomiony na lekcji, nie później niż 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

      

     6.      Informację o terminie spotkania z rodzicami przekazuje się przez ucznia oraz umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej szkoły.

      

     7.      W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na spotkaniu z rodzicami wychowawca przekazuje mu przygotowaną pisemną informację o ocenach poprzez zainteresowanego ucznia. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną stosuje się zwrotne potwierdzenie odbioru informacji w formie ustalonej z rodzicami przez wychowawcę. Wyczerpanie powyższego uważa się za skuteczne powiadomienie rodziców o wynikach nauczania oraz o zagrożeniu oceną niedostateczną.

      

     8.      Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.


      

     V TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

     1.      Uczeń lub jego rodzic (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi, trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

      

     2.      W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - komisja powołana przez dyrektora szkoły, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian o którym mowa, przeprowadza się nie później, niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

      

     3.      W skład komisji wchodzą:

      

     3.1 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

     1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

     2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

     3)     dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

      

     3.2 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

     1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

     2)     wychowawca klasy,

     3)     wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

     4)     pedagog,

     5)     psycholog,

     6)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

     7)     przedstawiciel rady rodziców.

      

     4.      Nauczyciel, o którym mowa, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

      

     5.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.


      

      

     6.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

      

     6.1 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

     1)     skład komisji,

     2)     termin sprawdzianu,

     3)     zadania (pytania) sprawdzające,

     4)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;


     6.2 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

     1)     skład komisji,

     2)     termin posiedzenia komisji,

     3)     wynik głosowania,

     4)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

      

     7.      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      

     8.      Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

      

     9.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

      

     10.   Przepisy pkt. 1 - 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

      


      

     VI TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

     1.      Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel danego przedmiotu uzna, że brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Podstawą do klasyfikacji z WF jest aktywny udział ucznia w minimum 50% zajęć w danym półroczu.

      

     2.      Na prośbę ucznia lub jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności po zasięgnięciu opinii nauczyciela.

      

     3.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

      

     4.      Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy programowo wyższej lub zmieniający typ szkoły.

      

     5.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

      

     6.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: dyrektor lub z-ca dyrektora - przewodniczący, nauczyciel przedmiotu i nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu; po uzgodnieniu terminu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

      

     7.      Wychowawca powiadamia rodziców o terminie egzaminu klasyfikacyjnego pismem poleconym.

      

     8.      Po przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

      

     9.      Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub w formie testu sprawnościowego w przypadku nieklasyfikowania z wychowania fizycznego.

      

     10.   Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.


      

     VII TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

     1.      Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyżej dwie oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

      

     2.      Uczeń przystępujący do egzaminu poprawkowego jest zobowiązany do uzyskania od nauczyciela przedmiotu zakresu materiału obowiązującego na egzaminie. Zakres ten powinien zawierać wiadomości odpowiadające ocenie dopuszczającej i dostatecznej, ocenie dobrej, ocenie bardzo dobrej i celującej.

      

     3.      Uczeń do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych powinien na piśmie zgłosić dyrekcji szkoły chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego (po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy).

      

     4.      Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły na ostatniej radzie pedagogicznej, a egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

      

     5.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

     5.1     dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

     5.2     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

     5.3     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji.

      

     6.      Uczeń, który z przyczyn losowych lub proceduralnych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

      

     7.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia.

      

     8.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem rozdz. II / ust. 10

      

     9.      Od negatywnego wyniku egzaminu poprawkowego nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem rozdziału V


      

     VIII  OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA.

     1.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia następujące podstawowe obszary:

     1.1   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

     1.2   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

     1.3   dbałość o honor i tradycje szkoły,

     1.4   dbałość o piękno mowy ojczystej,

     1.5   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

     1.6   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

     1.7   okazywanie szacunku innym osobom.

      

     2.      Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z innych przedmiotów.

      

     3.      Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca, biorąc pod uwagę:

      

     3.1 samoocenę ucznia (może być pominięta w przypadku nieobecności ucznia),

     3.2 opinię zespołu uczniowskiego rozumianą jako opinię uczniów danej klasy,

     3.3 opinię nauczycieli

      

     4.      Warunkiem uzyskania oceny rocznej zachowania wyższej niż przewidywana , jest spełnienie szczegółowych kryteriów oceny.

      

     5.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

      

     6.      Ocena zachowania ustalana przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.7.

      

     7.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą występować do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny zachowania tylko w przypadku, gdy nie zostały zachowane wszystkie elementy konieczne przy jej ustaleniu.

      

     8.      Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali ocen:

      

     8.1 wzorowe,

     8.2 bardzo dobre,

     8.3 dobre,

     8.4 poprawne,

     8.5 nieodpowiednie,

     8.6 naganne.

      

     9.      Szczegółowe kryteria oceny zachowania:

      

     9.1     od  43 p.  do   20 p.    wzorowe

     9.2     od  19 p.  do   10 p.    bardzo dobre

     9.3     od   9 p.   do     0 p.   dobre

     9.4     od  -1 p.   do  -11 p.   poprawne

     9.5     od -12 p.  do  -23 p.   nieodpowiednie

     9.6     od -24 p.  do  -32 p.   naganne,

      

     w oparciu o kryteria zamieszczone w tabeli:

      


     Tabela oceny zachowania:

      

     I

      

      

     KULTURA

     OSOBISTA

     1.     Okazywanie szacunku innym osobom (- 1p. lub 1p.)

      

     2.     Uczciwość , przestrzeganie przepisów szkolnych ( - 1p. lub 1p.)

      

     3.     Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
     ( - 1p. lub 1p.)

      

     4.     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
     ( - 1p. lub 1p.)

      

      

     II

      

      

      

      

     STOSUNEK

     DO

     OBOWIĄZKÓW

     SZKOLNYCH

     1.     Wywiązywanie się z obowiązków ucznia (systematyczność i obowiązkowość) (- 1p. lub 1p.)

      

     2.     Frekwencja

     ·       Liczba godzin nieusprawiedliwionych:

           0 - 1 godz. (5p.), 2 -  5 godz. (2p.), 6 - 10 godz.( 0p.),
           11 - 15 godz. (- 1p.), 16 - 20 godz. ( - 2p.), 21 - 30 godz. (- 5p.),
           30 – 40 godz. (- 10p.), powyżej 40 godz. (- 15p.)

     ·       za 100 % frekwencji (5p.)

      

      

     3.     Spóźnienia

     0 - 1 ( 2p.), 2 – 5 ( 0p.), powyżej 6 (- 2p.)

      

     4.     Celowe unikanie przedmiotów i klasówek (od -1p. do 0p.

      

      

     III

      

     DBAŁOŚĆ

     O HONOR

     I TRADYCJE

     SZKOŁY

     1.     Zaangażowanie w życie kulturalne szkoły (od 0p. do 2p.)

      

     2.     Zaangażowanie w życie klasy (od 0p. do 2p.)

      

     3.     Praca w samorządzie klasowym (od 0p. do 1p.)

      

     4.     Praca w samorządzie szkolnym ( od 0p. do 3p.)

      

     5.     Udział w olimpiadach i konkursach: etap szkolny (od 0p. do 1p.), etap pozaszkolny (od 0p. do 3p.) –          max 3p.

      

     6.     Reprezentowanie szkoły w sporcie (od 0p. do 3p.) –  max 3p.

     Rozgrywki:

     ·       powiatowe 1p.

     ·       regionalne  2p.

     ·       wojewódzkie i krajowe 3p.

      

     IV

      

      

      

     PRACA

     NA RZECZ

     ŚRODOWISKA

     LOKALNEGO

     1.     Wolontariat   (od 0p. do 3p.)          

      

     2.     Współpraca z instytucjami lokalnymi          (od 0p. do 3p.)

      

     V

     Ocena klasy      wz 2p.        bdb 1p.      db 0p.      pop -1p.   ndp -2p.       ng -3p.

      

     VI

     Samoocena       wz 2p.        bdb 1p.      db 0p.      pop -1p.   ndp -2p.       ng -3p.

      

     VII

     Ocena wychowawcy  wz 2p.      bdb 1p.      db 0p.    pop -1p.     ndp -2p.   ng -3p.

      

     VIII

     Suma punktów/ocena

      

     10.   Uczeń lub rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności z uzasadnieniem w terminie jednego tygodnia od dnia zakończenia nieobecności.

     11.   Ocena dobra jest oceną wyjściową zachowania.


     IX SYSTEM NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

      

     1.    Kryteria wpisu do Księgi Pamiątkowej Szkoły określa § 37 statutu:

     1.1     uczestnicy, finaliści, laureaci eliminacji centralnych olimpiad przedmiotowych organizowanych przez placówki oświatowe, instytuty naukowe pod opieką państwowych wyższych uczelni,

     1.2     laureaci wojewódzkich i centralnych konkursów przedmiotowych organizowanych przez placówki oświatowe i instytuty naukowe pod opieką państwowych wyższych uczelni,

      

     1.3        autorzy prac nagrodzonych na szczeblu wojewódzkim i publikowanych w czasopismach fachowych,

      

     1.4        zdobywcy tytułu Mistrza w konkurencjach sportowych oraz uczestnicy sportowych zawodów międzynarodowych o randze mistrzowskiej,

      

     1.5        absolwenci ze średnią 5,0 na świadectwie ukończenia szkoły, oceną wzorową lub bardzo dobrą z zachowania,

      

     1.6        uczniowie ze 100% frekwencją w ciągu trzech lat nauki,

      

     1.7        uczniowie tworzący poczet sztandarowy,

      

     1.8        przewodniczący samorządu szkolnego,

      

     1.9        uczniowie klas I – III zmieniający szkołę, za szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie.

      

     2.    Tryb postępowania wobec uczniów, którzy nie przestrzegają statutu szkoły

      

     2.1     rozmowa wychowawcy z uczniem,

      

     2.2     rozmowa wychowawcy z rodzicami ucznia (w obecności ucznia) po dokładnym rozpoznaniu sytuacji wychowawczej (zebranie dokładnych informacji od nauczycieli uczących w szkole),

      

     2.3        przekazanie zebranych informacji pedagogowi szkolnemu – rozmowa pedagoga z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi(ewentualnie: przedstawicielem rodziców),

     2.4        jeżeli postępowanie ucznia nie poprawi się – zastosowanie odpowiedniej kary określonej w § 38 ust. 4 statutu.

      

     3.           W przypadku rażącego naruszenia przez uczniów przepisów zawartych w statucie szkoły, może być zastosowana kara z pominięciem kar wcześniejszych.

 • Galeria zdjęć

   brak danych